KDV Ýstisnalar (Tam Ýstisna)

Categories: KDVK
Published on: 16 Haziran 2013

KDV ÝSTÝSNALAR

Kanun koyucu vergi kanunlarýnýn uygulanmasýnda, vergide adaleti saðlamak, sosyal adaleti saðlamak, bazý kiþi veya gruplarý korumak, dolaylý yardýmlarda bulunmak, kiþi veya iþleri teþvik etmek amacýyla bir takým muafiyetler ve istisnalar koymuþtur.

Muafiyet: Vergi kanunlarýnda esas itibarý ile kendileri için vergi borcu doðmasý öngörülmüþ olduðu halde, belirli kiþi, kurum veya gruplarýn vergi yükü dýþýnda býrakýlmasýdýr.

Ýstisna: Vergi kanunlarýnda esas itibarý ile vergilendirilmesi öngörülen bir konunun veya iþlemin kýsmen veya tamamen sürekli veya geçici olarak vergi dýþýnda býrakýlmasýdýr.

Muafiyet kiþi ve kurumlarý vergi dýþýnda býrakýrken, istisna iþlemleri vergi dýþýnda býrakmaktadýr.Muafiyet vergi adaleti veya sosyal adalet amacýna hizmet ederken istisna daha çok teþvik amacý gütmektedir.  

Katma Deðer Vergisi, diðer vergilerden farklý bir yapýya sahip olup, indirim mekanizmasý sayesinde, ekonomik faaliyetin her safhasýnda elde edilen katma deðerin vergilendirilmesi esasýna dayanmaktadýr. Dolayýsýyla KDV? nin mükellefi ile KDV? nin yüklenicisi farklýdýr.

Kanunun 29.maddesine göre ?Mükellefler yaptýklarý vergiye tabi iþlemler üzerinden hesapladýklarý Katma Deðer Vergisinden bu kanunda aksine bir hüküm olmadýkça faaliyetlerine iliþkin olarak kendilerine yapýlan teslim ve hizmetler dolayýsý ile hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalardaki KDV ?yi indirebilirler.? Bu ifadeye göre indirim mekanizmasýna sahip olmasý nedeni ile KDV? de muaflýk söz konusu olmayýp, bazý mal teslimlerinin ve hizmet ifalarýnýn KDV?den istisnasý söz konusudur.

Ýstisnalar kanunun 11 ila 17.maddelerinde düzenlenmiþtir. Madde sýralamasýna göre KDV den istisna tutulan iþlemler þu þekilde sýralanabilirler.

1. Mal ve Hizmet Ýhracý (Mad.11)

2. Araçlar, Kýymetli maden ve petrol aramalarý ile ulusal güvenlik harcamalarý ve yatýrýmlar (Mad.13)

3. Transit taþýmacýlýk (Mad.14)

4. Diplomatik istisnalar (Mad.15)

5. Ýthalat istisnasý (Mad.16)

6. Sosyal ve askeri amaçlý istisnalarla diðer istisnalar (Mad.17)

Bu istisnalar temelde Tam ve Kýsmi Ýstisna olmak üzere 2 ye ayrýlmýþtýr.

Tam istisna: Teslim veya hizmetin KDV?den istisna edilmiþ olmasý halinde bu iþlemle ilgili olarak iþlemde bulunan tarafýndan yüklenilmiþ olan KDV ?nin indirim konusu yapýlabilmesi, indirimle giderilemeyen yüklenilen KDV?nin mükellefe iade edilmesi imkanýný saðlayan istisna türüdür. Kanunun 32.maddesi  ?Bu kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri  ile 17 nci maddesinin (4) numaralý fýkrasýnýn (s) bendi uyarýnca vergiden istisna edilmiþ bulunan iþlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Deðer Vergisi, mükellefin vergiye tabi iþlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Deðer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi iþlemlerin mevcut olmamasý veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olmasý hallerinde indirilemeyen Katma Deðer Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlýðýnca tespit edilecek esaslara göre bu iþlemleri yapanlara iade olunur.? Demek sureti ile hangi iþlemlerin tam istisna kapsamýnda deðerlendirileceðini belirlemiþtir. Buna göre;

1.Mal ve Hizmet Ýhracý (Mad.11)

2.Araçlar, Kýymetli maden ve petrol aramalarý ile ulusal güvenlik harcamalarý ve yatýrýmlar (Mad.13)

3.Transit taþýmacýlýk (Mad.14)

4.Diplomatik istisnalar (Mad.15)

5.Engellilerin eðitimleri, meslekleri, günlük yaþamlarý için özel olarak üretilmiþ her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programlarý (Mad.17-4/s)

Kýsmi Ýstisna: Tam istisna kapsamýna girmeyen iþlemleri kapsayan ve istisna kapsamýndaki iþlemler dolayýsý ile yüklenilen KDV?nin indirim konusu yapýlamadýðý istisna türüdür. Kanunun Ýndirilemeyecek KDV baþlýklý 30.maddesinin a bendine göre ?Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiþ bulunan mallarýn teslimi ve hizmet ifasý ile ilgili alýþ vesikalarýnda gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma deðer vergisi? indirim konusu yapýlamaz. Yukarýda sayýlanlarýn dýþýndaki 16.maddedeki ithalat istisnasý ile 17.maddedin 4.s maddesi haricindeki diðer iþlemler KDV den istisna edilmiþ olmalarýna raðmen, bu iþlemler için yüklenilen KDV indirim konusu yapýlamayacaktýr.

Madde 11.Mal ve Hizmet Ýhracý Ýstisnasý

Ýhracat: Bir ülkenin ürettiði mal ve hizmetlerin ülkenin gümrük bölgesini terk ederek yabancý bir ülkeye vasýl olmasý yani ulaþmasýdýr. Döviz kazandýrýcý iþlem olmasý, dünya ekonomisinde pazar payýný büyütücü iþlem olmasý nedeniyle ihracat ve ihracatçý teþvik edilmiþ bu amaçla bir çok vergi kanununda ihracat iþlemleri ya vergi dýþý býrakýlmýþ yada ihracatçý teþvik edilmiþtir. KDV kanununun 11.maddeside mal ve hizmet ihracý ile ilgili istisna hükümlerini içermektedir.

Mal ve hizmet ihracý iþlemlerinde KDV istisnasý 3 þekilde yapýlmaktadýr.

- Ýþlem anýnda istisnayý uygulamak suretiyle,  11.Maddenin 1/a bendine göre ?Ýhracat teslimleri ve bu teslimlere iliþkin hizmetler, yurt dýþýndaki müþteriler için yapýlan hizmetler, serbest bölgedeki müþteriler için yapýlan fason hizmetler ve karþýlýklý olmak þartýyla uluslararasý roaming anlaþmalarý çerçevesinde yurt dýþýndaki müþteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri? KDV den istisna olup bu iþlemlerin yapýlmasý anýnda KDV hiç hesaplanmayacaktýr.

- KDV nin hesaplanarak gümrük bölgesinden çýkýþ sýrasýnda iade edilmesi suretiyle, ayný maddenin b bendine göre ?Türkiye’de ikamet etmeyen yolcularýn satýn alarak Türkiye dýþýna götürdükleri mallarýn teslimi anýnda Katma Deðer Vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malýn çýkýþý anýnda fatura veya belgenin ibrazýnda tahsil edilen Katma Deðer Vergisi iade olunur. ? denilmektedir. Buna göre iþlem sýrasýnda KDV hesaplanarak müþteriden tahsil edilecek, müþteri ise yurt içinde ödediði KDV yi gümrükte iade alacaktýr.

Türkiye’de ikametgâhý, iþyeri, kanuni ve iþ merkezi bulunmayanlarýn taþýmacýlýk faaliyetlerine iliþkin olarak satýn alacaklarý mal ve hizmetler ile fuar, panayýr ve sergilere katýlýmlarý dolayýsýyla satýn alacaklarý mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma deðer vergisi, karþýlýklý olmak kaydýyla iade edilir.

- Tecil ve Terkin uygulamasý suretiyle, 11.maddenin 1/c bendine göre ?Ýhraç edilmek þartýyla imalatçýlar tarafýndan kendilerine teslim edilen mallara ait katma deðer vergisi, ihracatçýlar tarafýndan ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu mallarýn, ihracatçýya teslim tarihini takip eden aybaþýndan itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. ? denilmektedir. Ýmalatçý tarafýndan üretilerek baþkasý tarafýndan (ihracatçý) yurt dýþýna gönderilen mallarda uygulanan bir yöntemdir. Ýmalatçý ihraç edilecek malý ihracatçýya teslimi sýrasýnda KDV ni hesaplayarak ihracatçýya yansýtýr. Ancak ihracatçý hesaplanan KDV yi imalatçýya ödemez. Ýmalatçý yüklenilen ama tahsil edilmeyen bu KDV yi beyannamesinde göstererek tecil edilmesini saðlar. Ýhracat gerçekleþtirildikten sonrada tecil edilen KDV vergi dairesi tarafýndan terkin edilir yani idare alacaðýndan vaz geçer.

Mal ve hizmet ihracatýnýn ne zaman ve hangi þartlarda gerçekleþmiþ sayýlacaðý kanunun 12.maddeinde sayýlmaktadýr.

1. Bir teslimin ihracat teslimi sayýlabilmesi için aþaðýdaki þartlar yerine getirilmiþ olmalýdýr:

a) Teslim yurt dýþýndaki bir müþteriye veya bir serbest bölgedeki alýcýya ya da yetkili gümrük antreposu iþleticisine yapýlmalý veya mallar yetkili gümrük antreposu iþleticisine tevdi edilmelidir.

b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çýkarak bir dýþ ülkeye veya bir serbest bölgeye vasýl olmalý ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalýdýr. Teslim konusu malýn ihraç edilmeden önce yurt dýþýndaki alýcý adýna hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alýcý tarafýndan iþlenmesi veya herhangi bir þekilde deðerlendirilmesi durumu deðiþtirmez.

Yurt dýþýndaki müþteri tabiri; ikametgâhý, iþyeri, kanunî ve iþ merkezi yurt dýþýnda olan alýcýlar ile yurt içinde bulunan bir firmanýn yurt dýþýnda kendi adýna müstakilen faaliyet gösteren þubelerini ifade eder.

2. Bir hizmetin yurt dýþýndaki müþteriler için yapýlan hizmet sayýlabilmesi için aþaðýdaki þartlar yerine getirilmiþ olmalýdýr.

a) Hizmetler Türkiye?de yurt dýþýndaki bir müþteri için yapýlmýþ olmalýdýr.

b) Hizmetten yurt dýþýnda faydalanýlmalýdýr.

c) Fatura ve benzeri belgenin yurt dýþýndaki müþteri adýna düzenlenmiþ olmasý

d) Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye?ye getirilmiþ olmasý.

Yabancý firmalarýn Türkiye?den ithal edecekleri mallarla ilgili olarak verilen hizmetler de bu kapsamda deðerlendirilir. Ayrýca yurtdýþýndan geçici olarak ithal edilerek belli bir iþleme (dayanýklýlýk testi, baský, bakým onarým, tamir gibi) tabi tutulduktan sonra tekrar yurt dýþýna ihraç edilen mallarla ilgili olarak yurtdýþýndaki firmalara verilen hizmetlerde ihracat istisnasýndan faydalanýrlar. Hizmet ihracý ilgili dönemdeki KDV beyannamesinde gösterilecek, yurt dýþýndaki müþteriye düzenlenen fatura ise tevsik edici belge olacaktýr. Ýstisna uygulanabilmesi için faturanýn düzenlenmiþ olmasý ve beyan edilmiþ olmasý yeterli iken, iade talebinde bulunulduðu zaman hizmet bedelinin Türkiye?ye döviz olarak getirilmiþ olmasý þartý aranacaktýr.

3. Fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müþterilere yapýlmýþ sayýlmasý için aþaðýdaki þartlar yerine getirilmiþ olmalýdýr.

a) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müþteriler için yapýlmýþ olmalýdýr.

b) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanýlmalýdýr.

Fason hizmet, bir malýn mülkiyet ve tasarruf hakkýnýn devir alýnmaksýzýn ücret karþýlýðý belirli iþlemlere tabi tutularak tasarruf veya mülkiyet hakký sahibine iade edilmesi iþlemidir. Buna göre serbest bölgeden gönderilen ana madde ve malzemelerin, yurt içinde bulunan iþletmelerde çeþitli iþlemlere tabi tutulduktan sonra yeniden serbest bölgeye gönderilmesi suretiyle verilen fason hizmetler istisna kapsamýnda deðerlendirilecektir.

Madde 13. Araçlar, Kýymetli Maden ve Petrol Aramalarý ile Ulusal Güvenlik Harcamalarý ve Yatýrýmlarda Ýstisna

Araçlarla ilgili istisnalar; Faaliyetleri kýsmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taþýma araçlarýnýn, yüzer tesis ve araçlarýn kiralanmasý veya çeþitli þekillerde iþletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapýlan

- Deniz taþýtlarý

- Hava taþýtlarý

- Demiryolu taþýma araçlarý

- Yüzer tesis ve araçlarýnýn teslimleri KDV den istisna edilmiþtir.

Ayný þekilde;

-Bu araçlarýn imal ve inþasý ile ilgili olarak yapýlan teslim ve hizmetler

- Bunlarýn tadili, onarým ve bakýmý þeklinde ortaya çýkan hizmetler

- Faaliyetleri deniz taþýma araçlarý ile yüzer tesis ve araçlarýn imal ve inþasý olanlara bu araçlarýn imal ve inþasý ile ilgili olarak yapýlacak teslim ve hizmetler de KDV den istisna edilmiþtir. Deniz ve hava taþýma araçlarý için liman ve hava meydanlarýnda yapýlan hizmetler de bu grupta deðerlendirilerek istisna kapsamýna alýnmýþtýr.

Limanlara baðlantý saðlayan demiryolu hatlarý, limanlar ve hava meydanlarýnýn inþasý, yenilenmesi ve geniþletilmesi iþlerini fiilen kendisi yapan veya yaptýran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu iþlere iliþkin olarak yapýlan mal teslimleri ve inþaat taahhüt iþleri de KDV den istisnadýr.

4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayýlý listede yer alan mallarýn (kayýt ve tescile tabi araçlarýn), Baþbakanlýk merkez teþkilatýna teslimi KDV den istisnadýr. Ancak Baþbakanlýða baðlý ilgili, iliþkili kurul, kuruluþ ve kurumlara yapýlan teslimler istisna kapsamýnda olmayýp genel esaslar çerçevesinde vergilendirilecektir.

Kýymetli Maden ve Petrol Arama ile Ýlgili Ýstisna;

Altýn, gümüþ, platin arama, iþletme, zenginleþtirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine iliþkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapýlan teslim ve hizmetler ile ayný Kanun hükümlerine göre boru hattýyla taþýmacýlýk yapanlara bu hatlarýn inþa ve modernizasyonuna iliþkin yapýlan teslim ve hizmetler KDV den istisnadýr.

6326 sayýlý Petrol Kanunu hükümleri gereðince petrol aram faaliyetine münhasýr olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapýla hizmet ve mal teslimleri KDV den istisna edilmiþtir. Söz konusu istisna 6326 sayýlý kanunun 112/1. Maddesinde belirtilen;

- Petrol hakký sahibine

- Petrol hakký sahiplerinin temsilcilerine

- Petrol hakký sahiplerine karþý taahhütte bulunan ve bu nitelikleri Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðünce kabul edilmiþ müteahhitlere yapýlan teslim ve hizmetleri kapsamaktadýr.

Bahsi geçen kiþi ve kuruluþlara yapýlacak teslim ve hizmetin münhasýran petrol arama faaliyetlerine iliþkin olmasý gerekmektedir. Ham petrolün yeryüzüne çýkarýlmasý rafine edilmesi gibi faaliyetler istisna kapsamýna girmemektedir. Mal ve hizmetleri istisna kapsamýnda almak isteyen kiþi ve kuruluþlar, satýn alacaklarý mal ve hizmetlere iliþkin listeyi Petrol Ýþleri Genel Müdürlüðünden onaylatacaklardýr. Bu listenin noter onaylý bir örneðini tedarikçiye verecekler ve tedarikçi teslim veya hizmeti KDV hesaplamadan yerine getirecektir. Ayrýca tedarikçi istisna kapsamýndaki bu teslim ve hizmetler için yüklendiði KDV yi indirebilecek, indirilemeyen kýsmý ise iade talep edebilecektir.

Altýn, gümüþ ve platin ile ilgili arama, iþletme, zenginleþtirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlara bu faaliyetlerine iliþkin olarak yapýlan teslim ve hizmetlerde KDV den istisna edilmiþtir. Ýstisnadan;

- 3213 sayýlý Maden kanununa göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðýn ?dan maden arama, altýn, gümüþ ve platin madenleri için iþletme ruhsatý alanlar,

- Altýn gümüþ ve platini zenginleþtirme iþini yapan firmalar,

- Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan yayýnlanan ?kýymetli Maden Standartlarý ve Rafinerileri Hakkýnda Teblið? hükümlerine göre faaliyetleri rafinaj faaliyeti sayýlan firmalar yararlanabileceklerdir.

Bu tür faaliyetlerde istisna, verginin önce uygulanýp sonra iadesi þeklinde uygulanmaktadýr. Bu nedenle altýn, gümüþ veya platin ile ilgili arama, iþletme, zenginleþtirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlarýn mal ve hizmet alýmlarýnda genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanacaktýr. Bu þekilde yüklenilen vergiler ilgili dönemde indirim konusu yapýlacaktýr. Ýndirim yolu ile giderilemeyen KDV genel esaslar çerçevesinde iade edilecektir.

Yatýrýmlarda Ýstisna

Yatýrým Teþvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamýndaki makina ve teçhizat teslimleri KDV den istisnadýr.

Buna göre, yatýrým teþvik belgesi sahibi mükelleflere belgede yer alan mallardan makine ve teçhizat niteliði taþýyanlarýn yurtiçi teslimleri ile ithali KDV den istisnadýr. Makine ve teçhizat 1 Seri nolu MUGT de, üretimde kullanýlan her türlü makine ve cihazlar ile bunlarýn eklentileri olarak tanýmlanmýþtýr. Maddi Duran Varlýklar Standardý olan TMS 16 da ise, Mal veya hizmet üretimi veya arzýnda bir dönemden daha uzun süre kullanýmý öngörülen fiziki kalemler olarak tanýmlanmýþtýr. Buna göre makine ve teçhizat amortismana tabi iktisadi kýymet niteliði taþýyan, mal ve hizmet üretiminde kullanýlan sabit kýymetlerdir. Bir sabit kýymetin istisnadan yararlanabilmesi için, makine ve teçhizat niteliði taþýmasý, mal veya hizmet üretiminde kullanýlmasý ve teþvik belgesi eki listelerde yer almasý gerekmektedir. Makine teçhizat niteliði taþýmayan, demirbaþ eþya, mefruþat, taþýtlar ve bilgisayar yazýlýmlarý istisnadan faydalanamayacaktýr. Ancak sektör veya kurumlar itibari ile makine teçhizat niteliði taþýmasa bile teþvik belgesi kapsamýndaki bazý sabit kýymetler de istisna kapsamýnda deðerlendirilebilecektir. Bunlar;

- Belediyeler ve il özel idareleri ile bunlarýn baðlý kuruluþlarý ve hisselerinin tamamýna sahip olduklarý þirketlerce þehir içi yolcu taþýmacýlýðýnda kullanýlmak üzere iktisap edilecek olan otobüsler, (97 nolu teblið)

- Yalnýzca hava alanlarýnda yolcularý terminalden uçaða uçaktan terminale taþýmak için kullanýlan ve trafiðe çýkmayan apron otobüsler, (99 nolu tebliði)

- Yüklü aðýrlýðý 45 tonu geçen off road truck tipi kamyonlar ile karayoluna çýkmasý mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanýlan damperli kamyonlar, frigorifik kamyonlar, forkliftler, iþ makineleri, vinçler, tarým makineleri,

- Hastane yatýrýmlarý için ambulanslardýr.

Yatýrýmýn Finansal Kiralama yolu le tamamlanmasý halinde, Finansal Kiralama þirketi, yatýrýmcýný teþvik belgesinin eki olarak kendi adýna teþvik belgesi alacak ve KDV istisnasýndan faydalanacaktýr. Yatýrým konusu mallarýn yatýrýmcýya kiralanmasýnda ise genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanacaktýr.

5300 sayýlý Tarým Ürünleri Lisanslý Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsalarý ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan ürün senedi alým-satýmý konusunda izin alan ticaret borsalarý aracýlýðýyla ilk teslimi.

Ulusal Güvenlikle Ýlgili Ýstisna

Maddenin f bendine göre, iç ve dýþ güvenlik kuruluþlarýna milli savunma ve içi güvenlik ihtiyacý için yapýlacak silah, makine, cihaz, sistem, mühimmat ve benzeri teslim ve hizmetler ile bu iþlemleri yapacak olanlara iþlemle ilgili olarak yapýlacak teslim ve hizmetler KDV den istisnadýr. Ýstisnadan faydalanacak olan kurum ve kuruluþlar þunlardýr.

- Milli Savunma Bakanlýðý,

- Jandarma Genel Komutanlýðý,

- Sahil Güvenlik Komutanlýðý,

- Savunma Sanayii Müsteþarlýðý,

- Milli Ýstihbarat Teþkilatý Müsteþarlýðý,

- Emniyet Genel Müdürlüðü,

- Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüðü ile bu kurumlara teslim ve hizmet saðlayan kurumlar.

Ýstisna kapsamýndaki teslim ve hizmetler ise þunlardýr. Milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçlarý için olmak üzere;

- Uçak, helikopter, gemi, denizaltý, tank, panzer, zýrhlý personel taþýyýcý, roket, füze ve benzeri araçlar,

- Silah, mühimmat, silah malzeme ve teçhizatý ile silah sistemleri

- Yukarýda sayýlanlarýn araþtýrma-geliþtirme, yazýlým, üretim, montaj, yedek parça, bakým-onarým ve modernizasyonuna iliþkin olarak yapýlan teslim ve hizmetler istisna kapsamýndadýr.

Ulusal güvenlik kuruluþlarýna doðrudan yapýlan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanarak KDV hesaplanmadan iþlem yapýlacaktýr. Yüklenici firma tarafýndan yapýlacak olan teslimlerde ise; yüklenici firma istisna kapsamýnda alacaðý malzemenin yazýlý olduðu listeyi güvenlik kuruluþuna onaylatacak ve bu liste ile teslim ve hizmeti alacaktýr.  Liste kapsamýndaki mal ve hizmetler için yüklenici firmaya düzenlenecek fatura ve benzeri evraklarda KDV hesaplanmayacaktýr. Ýstisna kapsamýnda mal ve hizmet ifa edenler bu iþlemleri dolayýsý ile yüklenilen KDV yi indirim konusu yapabileceklerdir. Ýndirim yolu ile giderilemeyen KDV genel esaslar çerçevesinde iade edilecektir. (istisna uygulama sýnýrý 10.000.- TL dir. Daha düþük alýmlar için istisna uygulanmayacak ve KDV hesaplanacaktýr.)

Madde 14. Transit Taþýmacýlýk

1. Transit ve Türkiye ile yabancý ülkeler arasýnda yapýlan taþýmacýlýk iþlerinde, Bakanlar Kurulu tarafýndan belirlenecek taþýma iþleri vergiden müstesnadýr. Bu istisna, ikametgâhý, kanunî merkezi ve iþ merkezi Türkiye’de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karþýlýklý olmak þartýyla tanýnýr. Bu hükmün verdiði yetkiye dayanýlarak yayýmlanan 24/12/1984 tarih ve 84/8889 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile transit ve Türkiye ile yabancý ülkeler arasýnda deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapýlan yük ve yolcu taþýma iþleri KDV’den istisna edilmiþtir. Ýstisna kapsamýna yabancý bir ülkede baþlayýp Türkiye’den geçerek yabancý bir ülkede sona eren, yabancý bir ülkede baþlayýp Türkiye’de sona eren ve Türkiye’de baþlayýp yabancý bir ülkede sona eren taþýma iþleri girmektedir. KDV den istisna edilen bu iþlemler için yüklenilen KDV indirim konusu yapýlacak, indirim yolu ile giderilemeyen KDV iade talep edilebilecektir. Transit taþýmacýlýðýn belgelendirilmesinde taþýma iþinin niteliðine göre;

- Deniz taþýmacýlýðýnda manifesto veya konþimento, transit beyannamesi,
- Hava taþýmacýlýðýnda manifesto veya hava konþimentosu, transit beyannamesi,
- Kara taþýmacýlýðýnda kara manifestosu, transit beyannamesi, TIR karnesi veya yük senedi (CMR), Form 302 Belgesi,
- Demiryolu taþýmacýlýðýnda transit beyannamesi, CIV Belgesi, CÝM Belgesi, kullanýlacaktýr.

2. 4054 sayýlý Rekabetin Korunmasý Hakkýnda Kanun ile 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sýnýr kapýlarýnda 4458 sayýlý Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamýnda yurt dýþýna çýkarýlacak eþyayý taþýyan kamyon, çekici ve soðutucu ünitesine sahip yarý römorklarýn depolarýna (araçlarýn ve soðutucu ünitelerin standart yakýt deposu miktarlarýný aþmamak kaydýyla) yalnýzca yurt dýþýna çýkýþlarýnda yapýlacak motorin teslimi vergiden istisnadýr.

Ýstisna Bakanlar Kurulunca belirlenen sýnýr kapýlarýndaki gümrüklü bölgelerde uygulanacaktýr. Ýstisnanýn kapsamýna ise ÖTV kanununun 11 nolu tebliðinde belirtilen bayiler tarafýndan yapýlan akaryakýt teslimleri girmektedir. Bayi: Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafýndan akaryakýt alt baþlýðý ve istasyonlu bayilik kategorisi altýnda verilen bayilik lisansý sahiplerini ifade etmektedir.

Madde 15. Diplomatik Ýstisna

a) Karþýlýklý olmak kaydýyla, yabancý devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarýna ve bunlarýn diplomatik haklara sahip mensuplarýna yapýlan teslim ve hizmetler,

b) Uluslararasý anlaþmalar gereðince vergi muafiyeti tanýnan uluslararasý kuruluþlara ve bunlarýn mensuplarýna yapýlan teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiþtir. Buna göre;

-Karþýlýklý olmak kaydýyla yabancý devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarýn vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon þefleri, diplomasi memurlarý, konsolosluklarda görevli misyon þefleri, meslekten konsolosluk memurlarýna,

-Karþýlýklý olmak kaydýyla servis pasaportu hamili olan ve Dýþiþleri Bakanlýðýnca II. sýnýf kimlik kartý verilen teknik ve idari personel ile

-Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduðu uluslararasý anlaþmalar gereðince vergi muafiyeti tanýnan uluslararasý kuruluþlarýn mensuplarýna yapýlacak olan teslim ve hizmetler istisna kapsamýndadýr.

Bu kiþi ve kurumlar KDV ye tabi her türlü malý KDV ödeyerek alacaklar. Daha sonra mal ve hizmet alýmlarýna iliþkin olarak aldýklarý faturalarý Dýþiþleri Bakanlýðý ile Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn internet sitesine girerek iade talep edeceklerdir. Akaryakýt, doðalgaz, motorlu taþýt ve taþýnmaz alýmlarýnda ise eskiden olduðu gibi takrir yönteminin uygulanmasýna devam edilecektir. Takrir yönteminin ne olduðu açýklanmýþ deðildir ancak maliye bakanlýðý tarafýndan verilen bir özelgeden çýkarýlan sonuca göre yabancý devletlerin Türk konsolosluklarýna uyguladýklarý muafiyet tutarý kadarýnýn Türkiye?deki yabancý konsoloslara uygulanmasý þeklinde yorumlanabilir.

Diðer taraftan diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararasý kuruluþlarýn resmi alýmlarýnda KDV istisna uygulamasý için 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliðindeki düzenlemeler geçerli olduðundan, söz konusu misyonlarýn resmi mal ve hizmet alýmlarýnda istisnadan yararlanmalarý amacýyla Dýþiþleri Bakanlýðýnca düzenlenen “Katma Deðer Vergisi ve Özel Ýletiþim Vergisi Diplomatik Ýstisna Belgesi” ile yaptýklarý alýþveriþlere iliþkin satýcý tarafýndan KDV hesaplanmayacaktýr.

Madde 17. Sosyal ve Askeri Amaçlý Ýstisnalarla Diðer Ýstisnalar

4-s) Engellilerin eðitimleri, meslekleri, günlük yaþamlarý için özel olarak üretilmiþ her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarý.


Welcome , today is Pazartesi, 21 Mayıs 2018