KDV İstisnalar (Tam İstisna)

Categories: KDVK
Published on: 16 Haziran 2013

KDV İSTİSNALAR

Kanun koyucu vergi kanunlarının uygulanmasında, vergide adaleti sağlamak, sosyal adaleti sağlamak, bazı kişi veya grupları korumak, dolaylı yardımlarda bulunmak, kişi veya işleri teşvik etmek amacıyla bir takım muafiyetler ve istisnalar koymuştur.

Muafiyet: Vergi kanunlarında esas itibarı ile kendileri için vergi borcu doğması öngörülmüş olduğu halde, belirli kişi, kurum veya grupların vergi yükü dışında bırakılmasıdır.

İstisna: Vergi kanunlarında esas itibarı ile vergilendirilmesi öngörülen bir konunun veya işlemin kısmen veya tamamen sürekli veya geçici olarak vergi dışında bırakılmasıdır.

Muafiyet kişi ve kurumları vergi dışında bırakırken, istisna işlemleri vergi dışında bırakmaktadır.Muafiyet vergi adaleti veya sosyal adalet amacına hizmet ederken istisna daha çok teşvik amacı gütmektedir.  

Katma Değer Vergisi, diğer vergilerden farklı bir yapıya sahip olup, indirim mekanizması sayesinde, ekonomik faaliyetin her safhasında elde edilen katma değerin vergilendirilmesi esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla KDV’ nin mükellefi ile KDV’ nin yüklenicisi farklıdır.

Kanunun 29.maddesine göre “Mükellefler yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesapladıkları Katma Değer Vergisinden bu kanunda aksine bir hüküm olmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısı ile hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalardaki KDV ‘yi indirebilirler.” Bu ifadeye göre indirim mekanizmasına sahip olması nedeni ile KDV’ de muaflık söz konusu olmayıp, bazı mal teslimlerinin ve hizmet ifalarının KDV’den istisnası söz konusudur.

İstisnalar kanunun 11 ila 17.maddelerinde düzenlenmiştir. Madde sıralamasına göre KDV den istisna tutulan işlemler şu şekilde sıralanabilirler.

1. Mal ve Hizmet İhracı (Mad.11)

2. Araçlar, Kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlar (Mad.13)

3. Transit taşımacılık (Mad.14)

4. Diplomatik istisnalar (Mad.15)

5. İthalat istisnası (Mad.16)

6. Sosyal ve askeri amaçlı istisnalarla diğer istisnalar (Mad.17)

Bu istisnalar temelde Tam ve Kısmi İstisna olmak üzere 2 ye ayrılmıştır.

Tam istisna: Teslim veya hizmetin KDV’den istisna edilmiş olması halinde bu işlemle ilgili olarak işlemde bulunan tarafından yüklenilmiş olan KDV ‘nin indirim konusu yapılabilmesi, indirimle giderilemeyen yüklenilen KDV’nin mükellefe iade edilmesi imkanını sağlayan istisna türüdür. Kanunun 32.maddesi  “Bu kanunun 11, 13, 14, 15 inci maddeleri  ile 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur.” Demek sureti ile hangi işlemlerin tam istisna kapsamında değerlendirileceğini belirlemiştir. Buna göre;

1.Mal ve Hizmet İhracı (Mad.11)

2.Araçlar, Kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik harcamaları ve yatırımlar (Mad.13)

3.Transit taşımacılık (Mad.14)

4.Diplomatik istisnalar (Mad.15)

5.Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç gereç ve özel bilgisayar programları (Mad.17-4/s)

Kısmi İstisna: Tam istisna kapsamına girmeyen işlemleri kapsayan ve istisna kapsamındaki işlemler dolayısı ile yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılamadığı istisna türüdür. Kanunun İndirilemeyecek KDV başlıklı 30.maddesinin a bendine göre “Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi” indirim konusu yapılamaz. Yukarıda sayılanların dışındaki 16.maddedeki ithalat istisnası ile 17.maddedin 4.s maddesi haricindeki diğer işlemler KDV den istisna edilmiş olmalarına rağmen, bu işlemler için yüklenilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

Madde 11.Mal ve Hizmet İhracı İstisnası

İhracat: Bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin ülkenin gümrük bölgesini terk ederek yabancı bir ülkeye vasıl olması yani ulaşmasıdır. Döviz kazandırıcı işlem olması, dünya ekonomisinde pazar payını büyütücü işlem olması nedeniyle ihracat ve ihracatçı teşvik edilmiş bu amaçla bir çok vergi kanununda ihracat işlemleri ya vergi dışı bırakılmış yada ihracatçı teşvik edilmiştir. KDV kanununun 11.maddeside mal ve hizmet ihracı ile ilgili istisna hükümlerini içermektedir.

Mal ve hizmet ihracı işlemlerinde KDV istisnası 3 şekilde yapılmaktadır.

- İşlem anında istisnayı uygulamak suretiyle,  11.Maddenin 1/a bendine göre “İhracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgedeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetleri” KDV den istisna olup bu işlemlerin yapılması anında KDV hiç hesaplanmayacaktır.

- KDV nin hesaplanarak gümrük bölgesinden çıkış sırasında iade edilmesi suretiyle, aynı maddenin b bendine göre “Türkiye’de ikamet etmeyen yolcuların satın alarak Türkiye dışına götürdükleri malların teslimi anında Katma Değer Vergisi tahsil edilir. Ancak gümrükten malın çıkışı anında fatura veya belgenin ibrazında tahsil edilen Katma Değer Vergisi iade olunur. “ denilmektedir. Buna göre işlem sırasında KDV hesaplanarak müşteriden tahsil edilecek, müşteri ise yurt içinde ödediği KDV yi gümrükte iade alacaktır.

Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine ilişkin olarak satın alacakları mal ve hizmetler ile fuar, panayır ve sergilere katılımları dolayısıyla satın alacakları mal ve hizmetler nedeniyle ödedikleri katma değer vergisi, karşılıklı olmak kaydıyla iade edilir.

- Tecil ve Terkin uygulaması suretiyle, 11.maddenin 1/c bendine göre “İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur. Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur. “ denilmektedir. İmalatçı tarafından üretilerek başkası tarafından (ihracatçı) yurt dışına gönderilen mallarda uygulanan bir yöntemdir. İmalatçı ihraç edilecek malı ihracatçıya teslimi sırasında KDV ni hesaplayarak ihracatçıya yansıtır. Ancak ihracatçı hesaplanan KDV yi imalatçıya ödemez. İmalatçı yüklenilen ama tahsil edilmeyen bu KDV yi beyannamesinde göstererek tecil edilmesini sağlar. İhracat gerçekleştirildikten sonrada tecil edilen KDV vergi dairesi tarafından terkin edilir yani idare alacağından vaz geçer.

Mal ve hizmet ihracatının ne zaman ve hangi şartlarda gerçekleşmiş sayılacağı kanunun 12.maddeinde sayılmaktadır.

1. Bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır:

a) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.

b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır. Teslim konusu malın ihraç edilmeden önce yurt dışındaki alıcı adına hareket eden yurt içindeki firmalar veya bizzat alıcı tarafından işlenmesi veya herhangi bir şekilde değerlendirilmesi durumu değiştirmez.

Yurt dışındaki müşteri tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini ifade eder.

2. Bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

a) Hizmetler Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.

b) Hizmetten yurt dışında faydalanılmalıdır.

c) Fatura ve benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmiş olması

d) Hizmet bedelinin döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş olması.

Yabancı firmaların Türkiye’den ithal edecekleri mallarla ilgili olarak verilen hizmetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ayrıca yurtdışından geçici olarak ithal edilerek belli bir işleme (dayanıklılık testi, baskı, bakım onarım, tamir gibi) tabi tutulduktan sonra tekrar yurt dışına ihraç edilen mallarla ilgili olarak yurtdışındaki firmalara verilen hizmetlerde ihracat istisnasından faydalanırlar. Hizmet ihracı ilgili dönemdeki KDV beyannamesinde gösterilecek, yurt dışındaki müşteriye düzenlenen fatura ise tevsik edici belge olacaktır. İstisna uygulanabilmesi için faturanın düzenlenmiş olması ve beyan edilmiş olması yeterli iken, iade talebinde bulunulduğu zaman hizmet bedelinin Türkiye’ye döviz olarak getirilmiş olması şartı aranacaktır.

3. Fason hizmetlerin serbest bölgelerdeki müşterilere yapılmış sayılması için aşağıdaki şartlar yerine getirilmiş olmalıdır.

a) Fason hizmet serbest bölgelerde faaliyet gösteren müşteriler için yapılmış olmalıdır.

b) Fason hizmetten serbest bölgelerde faydalanılmalıdır.

Fason hizmet, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının devir alınmaksızın ücret karşılığı belirli işlemlere tabi tutularak tasarruf veya mülkiyet hakkı sahibine iade edilmesi işlemidir. Buna göre serbest bölgeden gönderilen ana madde ve malzemelerin, yurt içinde bulunan işletmelerde çeşitli işlemlere tabi tutulduktan sonra yeniden serbest bölgeye gönderilmesi suretiyle verilen fason hizmetler istisna kapsamında değerlendirilecektir.

Madde 13. Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna

Araçlarla ilgili istisnalar; Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere bu amaçla yapılan

- Deniz taşıtları

- Hava taşıtları

- Demiryolu taşıma araçları

- Yüzer tesis ve araçlarının teslimleri KDV den istisna edilmiştir.

Aynı şekilde;

-Bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler

- Bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler

- Faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler de KDV den istisna edilmiştir. Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler de bu grupta değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri de KDV den istisnadır.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların (kayıt ve tescile tabi araçların), Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi KDV den istisnadır. Ancak Başbakanlığa bağlı ilgili, ilişkili kurul, kuruluş ve kurumlara yapılan teslimler istisna kapsamında olmayıp genel esaslar çerçevesinde vergilendirilecektir.

Kıymetli Maden ve Petrol Arama ile İlgili İstisna;

Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj ve Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre petrol arama faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler ile aynı Kanun hükümlerine göre boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna ilişkin yapılan teslim ve hizmetler KDV den istisnadır.

6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri gereğince petrol aram faaliyetine münhasır olmak üzere bu faaliyetleri yürütenlere yapıla hizmet ve mal teslimleri KDV den istisna edilmiştir. Söz konusu istisna 6326 sayılı kanunun 112/1. Maddesinde belirtilen;

- Petrol hakkı sahibine

- Petrol hakkı sahiplerinin temsilcilerine

- Petrol hakkı sahiplerine karşı taahhütte bulunan ve bu nitelikleri Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce kabul edilmiş müteahhitlere yapılan teslim ve hizmetleri kapsamaktadır.

Bahsi geçen kişi ve kuruluşlara yapılacak teslim ve hizmetin münhasıran petrol arama faaliyetlerine ilişkin olması gerekmektedir. Ham petrolün yeryüzüne çıkarılması rafine edilmesi gibi faaliyetler istisna kapsamına girmemektedir. Mal ve hizmetleri istisna kapsamında almak isteyen kişi ve kuruluşlar, satın alacakları mal ve hizmetlere ilişkin listeyi Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden onaylatacaklardır. Bu listenin noter onaylı bir örneğini tedarikçiye verecekler ve tedarikçi teslim veya hizmeti KDV hesaplamadan yerine getirecektir. Ayrıca tedarikçi istisna kapsamındaki bu teslim ve hizmetler için yüklendiği KDV yi indirebilecek, indirilemeyen kısmı ise iade talep edebilecektir.

Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlara bu faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetlerde KDV den istisna edilmiştir. İstisnadan;

- 3213 sayılı Maden kanununa göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın ’dan maden arama, altın, gümüş ve platin madenleri için işletme ruhsatı alanlar,

- Altın gümüş ve platini zenginleştirme işini yapan firmalar,

- Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan “kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre faaliyetleri rafinaj faaliyeti sayılan firmalar yararlanabileceklerdir.

Bu tür faaliyetlerde istisna, verginin önce uygulanıp sonra iadesi şeklinde uygulanmaktadır. Bu nedenle altın, gümüş veya platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanların mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanacaktır. Bu şekilde yüklenilen vergiler ilgili dönemde indirim konusu yapılacaktır. İndirim yolu ile giderilemeyen KDV genel esaslar çerçevesinde iade edilecektir.

Yatırımlarda İstisna

Yatırım Teşvik Belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makina ve teçhizat teslimleri KDV den istisnadır.

Buna göre, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belgede yer alan mallardan makine ve teçhizat niteliği taşıyanların yurtiçi teslimleri ile ithali KDV den istisnadır. Makine ve teçhizat 1 Seri nolu MUGT de, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri olarak tanımlanmıştır. Maddi Duran Varlıklar Standardı olan TMS 16 da ise, Mal veya hizmet üretimi veya arzında bir dönemden daha uzun süre kullanımı öngörülen fiziki kalemler olarak tanımlanmıştır. Buna göre makine ve teçhizat amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan, mal ve hizmet üretiminde kullanılan sabit kıymetlerdir. Bir sabit kıymetin istisnadan yararlanabilmesi için, makine ve teçhizat niteliği taşıması, mal veya hizmet üretiminde kullanılması ve teşvik belgesi eki listelerde yer alması gerekmektedir. Makine teçhizat niteliği taşımayan, demirbaş eşya, mefruşat, taşıtlar ve bilgisayar yazılımları istisnadan faydalanamayacaktır. Ancak sektör veya kurumlar itibari ile makine teçhizat niteliği taşımasa bile teşvik belgesi kapsamındaki bazı sabit kıymetler de istisna kapsamında değerlendirilebilecektir. Bunlar;

- Belediyeler ve il özel idareleri ile bunların bağlı kuruluşları ve hisselerinin tamamına sahip oldukları şirketlerce şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere iktisap edilecek olan otobüsler, (97 nolu tebliğ)

- Yalnızca hava alanlarında yolcuları terminalden uçağa uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsler, (99 nolu tebliği)

- Yüklü ağırlığı 45 tonu geçen off road truck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, frigorifik kamyonlar, forkliftler, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri,

- Hastane yatırımları için ambulanslardır.

Yatırımın Finansal Kiralama yolu le tamamlanması halinde, Finansal Kiralama şirketi, yatırımcını teşvik belgesinin eki olarak kendi adına teşvik belgesi alacak ve KDV istisnasından faydalanacaktır. Yatırım konusu malların yatırımcıya kiralanmasında ise genel esaslar çerçevesinde KDV hesaplanacaktır.

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununa göre düzenlenen ürün senetlerinin, ürün ihtisas borsaları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından ürün senedi alım-satımı konusunda izin alan ticaret borsaları aracılığıyla ilk teslimi.

Ulusal Güvenlikle İlgili İstisna

Maddenin f bendine göre, iç ve dış güvenlik kuruluşlarına milli savunma ve içi güvenlik ihtiyacı için yapılacak silah, makine, cihaz, sistem, mühimmat ve benzeri teslim ve hizmetler ile bu işlemleri yapacak olanlara işlemle ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler KDV den istisnadır. İstisnadan faydalanacak olan kurum ve kuruluşlar şunlardır.

- Milli Savunma Bakanlığı,

- Jandarma Genel Komutanlığı,

- Sahil Güvenlik Komutanlığı,

- Savunma Sanayii Müsteşarlığı,

- Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,

- Emniyet Genel Müdürlüğü,

- Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ile bu kurumlara teslim ve hizmet sağlayan kurumlar.

İstisna kapsamındaki teslim ve hizmetler ise şunlardır. Milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için olmak üzere;

- Uçak, helikopter, gemi, denizaltı, tank, panzer, zırhlı personel taşıyıcı, roket, füze ve benzeri araçlar,

- Silah, mühimmat, silah malzeme ve teçhizatı ile silah sistemleri

- Yukarıda sayılanların araştırma-geliştirme, yazılım, üretim, montaj, yedek parça, bakım-onarım ve modernizasyonuna ilişkin olarak yapılan teslim ve hizmetler istisna kapsamındadır.

Ulusal güvenlik kuruluşlarına doğrudan yapılan teslim ve hizmetlerde istisna uygulanarak KDV hesaplanmadan işlem yapılacaktır. Yüklenici firma tarafından yapılacak olan teslimlerde ise; yüklenici firma istisna kapsamında alacağı malzemenin yazılı olduğu listeyi güvenlik kuruluşuna onaylatacak ve bu liste ile teslim ve hizmeti alacaktır.  Liste kapsamındaki mal ve hizmetler için yüklenici firmaya düzenlenecek fatura ve benzeri evraklarda KDV hesaplanmayacaktır. İstisna kapsamında mal ve hizmet ifa edenler bu işlemleri dolayısı ile yüklenilen KDV yi indirim konusu yapabileceklerdir. İndirim yolu ile giderilemeyen KDV genel esaslar çerçevesinde iade edilecektir. (istisna uygulama sınırı 10.000.- TL dir. Daha düşük alımlar için istisna uygulanmayacak ve KDV hesaplanacaktır.)

Madde 14. Transit Taşımacılık

1. Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden müstesnadır. Bu istisna, ikametgâhı, kanunî merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan mükelleflere, ilgili ülkeler itibariyle karşılıklı olmak şartıyla tanınır. Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24/12/1984 tarih ve 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri KDV’den istisna edilmiştir. İstisna kapsamına yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede sona eren, yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren ve Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren taşıma işleri girmektedir. KDV den istisna edilen bu işlemler için yüklenilen KDV indirim konusu yapılacak, indirim yolu ile giderilemeyen KDV iade talep edilebilecektir. Transit taşımacılığın belgelendirilmesinde taşıma işinin niteliğine göre;

- Deniz taşımacılığında manifesto veya konşimento, transit beyannamesi,
- Hava taşımacılığında manifesto veya hava konşimentosu, transit beyannamesi,
- Kara taşımacılığında kara manifestosu, transit beyannamesi, TIR karnesi veya yük senedi (CMR), Form 302 Belgesi,
- Demiryolu taşımacılığında transit beyannamesi, CIV Belgesi, CİM Belgesi, kullanılacaktır.

2. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarında 4458 sayılı Gümrük Kanununun ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurt dışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimi vergiden istisnadır.

İstisna Bakanlar Kurulunca belirlenen sınır kapılarındaki gümrüklü bölgelerde uygulanacaktır. İstisnanın kapsamına ise ÖTV kanununun 11 nolu tebliğinde belirtilen bayiler tarafından yapılan akaryakıt teslimleri girmektedir. Bayi: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından akaryakıt alt başlığı ve istasyonlu bayilik kategorisi altında verilen bayilik lisansı sahiplerini ifade etmektedir.

Madde 15. Diplomatik İstisna

a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,

b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler KDV den istisna edilmiştir. Buna göre;

-Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurlarına,

-Karşılıklı olmak kaydıyla servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personel ile

-Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların mensuplarına yapılacak olan teslim ve hizmetler istisna kapsamındadır.

Bu kişi ve kurumlar KDV ye tabi her türlü malı KDV ödeyerek alacaklar. Daha sonra mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak aldıkları faturaları Dışişleri Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesine girerek iade talep edeceklerdir. Akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında ise eskiden olduğu gibi takrir yönteminin uygulanmasına devam edilecektir. Takrir yönteminin ne olduğu açıklanmış değildir ancak maliye bakanlığı tarafından verilen bir özelgeden çıkarılan sonuca göre yabancı devletlerin Türk konsolosluklarına uyguladıkları muafiyet tutarı kadarının Türkiye’deki yabancı konsoloslara uygulanması şeklinde yorumlanabilir.

Diğer taraftan diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların resmi alımlarında KDV istisna uygulaması için 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki düzenlemeler geçerli olduğundan, söz konusu misyonların resmi mal ve hizmet alımlarında istisnadan yararlanmaları amacıyla Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen “Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisi Diplomatik İstisna Belgesi” ile yaptıkları alışverişlere ilişkin satıcı tarafından KDV hesaplanmayacaktır.

Madde 17. Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar

4-s) Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları.


Welcome , today is Çarşamba, 25 Kasım 2015